S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Zastavení exekuce

Každý podnikatel se jednou může dostat do situace, kdy se mu jeho obchod nedaří. Potřebuje si půjčit peníze na zaplacení závazků, ale už nezvládne splatit půjčku. Nebo to může být podle jiného scénáře. Výsledek je ale v každém případě takový, že je na podnikatele nařízena exekuce majetku. Pojďme si společně vysvětlit, že existuje možnost podat návrh na zastavení exekuce, co to znamená a jak v takovém případě postupovat.

 

Návrh na zastavení exekuce

Dlužník může návrh na zastavení exekuce podat do 15 dnů ode dne, kdy se dověděl o důvodu k zastavení exekuce. Návrh na zastavení se podává u exekutora, který je pověřený vedením exekuce. Návrh musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě 15 dní. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, musí být srozumitelný a určitý a musí k němu být přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. Stejně tak nesmí být podán opožděně. Pokud návrh poruší jednu ze skutečností, exekutor jej odmítne. Je-li proti takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.

Návrh na částečné zastavení exekuce se může podat v případě, kdy dlužník zaplatil před nařízením exekuce pouze část svého dluhu. V takovém případě napíšete, pro jakou částku by měla být exekuce zastavena.

Přesný formulář nebo vzor návrhu na zastavení exekuce nejspíš nikde nenajdete. Žádost vypadá v podstatě stejně jako žaloba, nicméně v hlavní části není důvod žaloby, ale návrh na zastavení exekuce spolu s konkrétními důvody.

 

Další postup

Jakmile podá dlužník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení vyzve další účastníky exekuce k vyjádření, jestli s návrhem souhlasí. Jestliže nesouhlasí s tvrzeními, které jsou sepsané v návrhu, musí prokázat listiny dokazující skutečnosti, které tvrdí oni sami. Pokud všichni ostatní účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení do 30 dnů od uplynutí lhůty k vyjádření nebo doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Pokud exekutor rozhodne nevyhovět návrhu na zastavení exekuce, předá jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

 

Zastavení exekuce bez návrhu

O zastavení exekuce může rozhodnout exekutor i bez návrhu. V takovém případě s tím ale musí souhlasit věřitel. Pokud nesouhlasí, požádá exekutor o zastavení soud. Ten pak může vydat usnesení o zastavení i bez návrhu.

Jakmile dlužník pro dlouhodobou nemajetnost nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce, exekuce bude zastavena. Exekutor ji nezastaví jen tehdy, jsou-li splněny podmínky pro věřitele podle zvláštního právního předpisu nebo je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat