S námi
o Vaši nemovitost nepřijdete
VOLEJTE HNED
739 030 349
 

Jak se zbavit exekuce

Ačkoliv je exekuce poměrně dosti nepříjemné téma, je v současnosti velice aktuální. Lidé se naučili utrácet a to často i za cenu toho, že si na svá potěšení musí půjčovat. Souhra okolností pak způsobí to, že nemají na splácení svých závazků, dluhy rostou a ve velkém počtu případů přijde nakonec exekuce.

Ať už je exekuce důsledkem nejrůznějších nešvarů společnosti anebo důsledkem nezaviněných okolností, cílem následujícího článku není poučovat člověka o schopnosti soudně přemýšlet o svých možnostech, jeho skutečným cílem je snaha poradit, co při exekuci dělat a jak se jí ve výsledku úplně zbavit.

 

Důvody pro zastavení exekuce

Pokud již exekuce probíhá, neexistuje mnoho jednoduchých způsobů, jak ji zastavit. Výkon rozhodnutí či exekuce může být zastaven z několika důvodů.

 

  • Pokud byla exekuce nařízena, ačkoliv se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení dosud nestalo vykonatelným.
  • Pokud zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení, v tomto případě věřitel (oprávněný).
  • Jestliže výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něj vyloučeny. Příkladem je situace, kdy exekutor zabaví movité věci, které podle zákona nemůže zabavit (např. obvyklé vybavení domácnosti).
  • Pokud se během výkonu rozhodnutí zjistí, že dosažený výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce. K tomuto důvodu se přihlíží v případě, že dlužník nemá žádný majetek, který by bylo možno exekučně postihnout.
  • K zastavení exekuce může dojít i tehdy, pokud soud rozhodl o tom, že exekuce postihuje majetek, k němuž má právo někdo jiný.
  • Pokud jiným způsobem pochybí exekutor nebo nastanou vady exekučního titulu, které mohou vést k zastavení exekuce. K těmto případům patří např. částečné zastavení exekuce pro nepřiměřeně zvolený způsob exekuce.

 

Exekuci lze podle okolností konkrétního případu zastavit zcela nebo jen zčásti. Zcela z důvodu námitky promlčení, zčásti pokud jde o exekuční příkaz, který je nepřípustnou exekucí přikázáním pohledávky z účtu, anebo pokud jde jen o jednu věc.

 

Lhůta pro zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se dlužník o možném důvodu zastavení dověděl. Lhůta je velice krátká a je proto nutné si ji dobře hlídat. Pokud by tuto lhůtu dlužník promeškal, zastavení exekuce by šlo pouze ztěžka. Výsledek by ani v takovém případě nebyl zcela zaručen.

Jakmile je návrh na zastavení exekuce podán, vyzve exekutor do 15 dnů všechny účastníky, aby se k zastavení vyjádřili, zda s ním souhlasí nebo nikoliv. Pokud všichni souhlasí nebo pokud uplynula 30denní lhůta k vyjádření, exekutor exekuci zastaví. Jakmile se zastavením exekuce souhlasí věřitel, může soud rozhodnout i bez návrhu na zastavení. Pokud nesouhlasí věřitel nebo někdo další z účastníků, exekutor postoupí návrh k rozhodnutí soudu.

Naše poselství

Opravdu poctivá nebankovní hypotéka a pomoc s Vaší exekucí. Miroslav Šimanovský

Nechte si zavolat